Σας ενημερώνουμε ότι στις 07/04/2017 έληξε η προθεσμία επανυποβολής των φακέλων
(για όσους Δήμους ο φάκελός τους κρίθηκε ελλιπής)

Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) καλούν τους Δήμους της επικράτειας σε υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή τους στη Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέσω των «Κέντρων Διά Βίου Μάθησης» (Κ.Δ.Β.Μ.), που οι Δήμοι ιδρύουν σύμφωνα με το Ν.3879/2010.

Το νέο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης δεν συνδέεται μόνο με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την προοπτική απασχόλησης. Αφορά στο κοινωνικό σύνολο, στον πυρήνα της δημοκρατίας,στη διαμόρφωση ενεργών και ενημερωμένων πολιτών με κριτική σκέψη και δημιουργική διάθεση. Υπό αυτό το πρίσμα η νέα φάση υλοποίησης των Κ.Δ.Β.Μ. σε πλήρη εξέλιξη, μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού Συστήματος Πιστοποίησης της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ, θα παρέχει επιπρόσθετα σε σχέση με την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, τη δυνατότητα στους απόφοιτους που επιθυμούν, και για επιλεγμένες Θεματικές Ενότητες, να αποκτούν βεβαίωση δεξιότητας, διασφαλίζοντας τη συνεκτικότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την ανταπόκρισή τους σε πρότυπα.

Η συμμετοχή των πολιτών – δημοτών στα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει ως κύριους στόχους:

 • τη δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης κάθε πολίτη στην εκπαίδευση,
 • την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών,
 • τη σύνδεση ή επανασύνδεση των ενηλίκων πολιτών με την εκπαιδευτική διαδικασία,
 • την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης,
 • τη συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και την πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες,
 • την αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού,
 • την ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη,
 • τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού,
 • την ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων,
 • τη διασφάλιση κοινωνικής συμφωνίας, δημόσιου και κοινωνικού ελέγχου,
 • την ποιότητα στην παρακολούθηση-αξιολόγηση της διαδικασίας εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα υλοποιηθούν μέσω της ανωτέρω Πράξης διακρίνονται σε:

 1. Προγράμματα Εθνικής εμβέλειας, τα οποία οι Δήμοι επιλέγουν από διαθέσιμο Πίνακα προγραμμάτων που εκφράζει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων.
 2. Προγράμματα τοπικής εμβέλειας, που οι Δήμοι προτείνουν και τα οποία ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών τους.

διαβάστε περισσότερα

Υποβολή φακέλου αίτησης συμμετοχής


Οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το φάκελο αίτησης συμμετοχής στη δράση των Κ.Δ.Β.Μ. – Νέα Φάση, ακολουθώντας το σύνδεσμο Αίτηση ενεργοποίησης και συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται. Στη συνέχεια, θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) με τους κωδικούς διαπιστευτηρίων (username, password) με τη χρήση των οποίων θα είναι δυνατή η σύνδεση στο σύστημα (πατώντας εδώ), προκειμένου να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ένταξης στα Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.